Glosář - management

 

artéská studněstudně s podzemní vodou, která sama pod tlakem vystupuje k povrchu
bezohlednýnezodpovědný
biodiversitarozmanitost druhů
biomasa1. hmota organického původu
2. obnovitelný zdroj energie, vztahující se na jednotku plochy nebo objemu
být právnicky kovanýorientovat se v právu, znát právo
čelitvzdorovat, zabraňovat, vzpírat, bránit se čemu
členská schůzeschůze všech členů organizace nebo spolku
disponovat něčímněčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat
dozorčí radaexistuje u společností s ručením omezeným a u akciových společností; její pravomoc je značně rozsáhlá (jde hlavně o činnost kontrolní) a je definována samostatně u každé ze dvou výše uvedených společností
ekonomikahospodářství
emise1. množství znečišťujících příměsí dostávajících se z určitého zdroje do ovzduší
2. uvedení do oběhu
enviromentálnítýkající se životního prostředí
finalizacedokončování, dokončovací práce
fyzická osobakterýkoli člověk, lidská bytost
habadějmnoho; velmi mnoho
HDPhrubý domácí produkt – celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území
intaktnínedotčený, neporušený, nepostižený
jednatelfyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným
jistina1. půjčený finanční obnos bez úroků
2. vklad na účet
3. kauce
jít do ztracenazanikat, končit
kompetence1. rozsah působnosti nebo činnosti oprávnění a povinností svěřených právní
2. příslušnost po odborné nebo věcné stránce funkční nebo služební pravomoc
3. soustava jazykových pravidel vlastní mluvčímu (i posluchači), která je předpokladem pro vznik konkrétního jazykového projevu
komplementář/komplementaritaspolečník komanditní společnosti, který je oprávněn jednat za společnost a ručí neomezeně celým svým majetkem
krach (podniku)fiasko, úpadek, bankrot, neúspěch (podniku)
ležákzde druh dobře vykvašeného, vyleželého piva
management1. systém a metody řízení podniku, koncernu,národního hospodářství placenými zaměstnanci, tj. manažery
2. vedení, skupina manažerů
masivní (příliv) zde vydatný, velký, silný
masovýhromadný, značný
mediální mixsouhrn všech médií, která jsou používána k propagaci konkrétního produktu, služby nebo společnosti
meziválečné obdobíobdobí mezi první a druhou světovou válkou, tzn. období let 1918 – 1939
mít na zřetelimyslet na něco; mít na paměti
mohutnývelký, silný, mocný, grandiózní
načasovatčasově rozvrhnout, určit, např. práci, postup
nejrozličnějšínejrůznější, nejrozmanitější
nesplacený vkladvklad, který nebyl zaplacen
nosný (pilíř)základní, hlavní, určující, nejdůležitější
obnovitelné zdroje energiezdroje energie, které využíváním nezanikají - např. vodní energie, větrná energie, sluneční energie, geotermální energie, obnovitelná biomasa - dřevo, přírodní vlákna, rostlinné tuky apod.
obříobrovský
obšírněze široka, podrobně
odlišnostrozdílnost, odchylnost, neshoda, různost
ojedinělýizolovaný, neobyčejný, zvláštní
opatrnýobezřetný, prozíravý, ostražitý, bedlivý, starostlivý
osamostatnit sebýt, žít, pracovat samostatně
oželetna něco rezignovat, něčeho se vzdát
pařátdráp, spár, pazour
plnohodnotnýmající plnou, úplnou hodnotu
plošinaploché místo, plocha
pojmout obsahovat, přijmout
právnická osobaspolečenský útvar, korporace (organizace, společnost, sdružení apod.), jemuž právní normy přiznávají právní subjektivitu
prost, prostastejný význam jako předložka „bez“
předchůdcepředek; ten, to, co předchází
představenstvořídící pracovníci, vedení, ředitelství
překvapivýneočekávaný
přerozdělenínové rozdělení
příznivecstoupenec, mecenáš
recyklaceopětné využití surovin obsažených v odpadech
rekultivovat pozemkyobnovovat narušené pozemky, opětovně je kultivovat
restrukturalizacezměna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů
riskantnínebezpečný, spekulativní, odvážný
roční uzávěrkazde zpráva o výsledcích činnosti za celý rok
rozkvětdoba rozkvětu, rozvoje, rozmachu
sektorčást, odvětví, úsek
sektor1. odvětví, úsek, díl;
2. libovolně sestavitelný skříňový nábytek z jednotlivých dílů
skleníkové plynyplyny vyskytující se v atmosféře Země, které absorbují dlouhovlnné infračervené záření, díky čemuž je ohřívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch
spíšepravděpodobně, více, snáze
stimulpodnět, popud, motiv, pobídka, motivace
tlak tíha, napětí, tíseň, trápení; zde: silné, intenzivní působení konkurence
trendtendence
trivialitavšednost, jednoduchost, banálnost, bezvýznamnost, otřepanost
tvořivostschopnost vytvářet nové věci, sktečnosti
úskokzde klam
valná hromadanejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným akciové společnosti (kolektivní orgán, v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci)
výhledperspektiva, vyhlídka, naděje
výstav pivovarumnožství piva vyrobeného za určitou dobu, např. roční, měsíční výstav piva
výzvavybídka
zaběhnutýběžný, obvyklý, normální, častý
zastupuje společnost soudní cestouzastupuje společnost při jednáních u soudu
zátěžzatížení, přítěž, balast
závazekslib, dluh, písemná záruka
zručnostcvik, dovednost, praxe, zdatnost, fortel
zřídkakdymálokdy, občas
živobytíobživa