Glosář - interkulturalita

 

bezcennostvěc nemající žádnou cenu, nicotnost, bezvýznamnost
boží mlýnyboží spravedlnost, osud
daňový únikzde neplacení daní
dekódovatdešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci
dramatikautor, pisatel dramat (z řečtiny)
emotivitacitovost, emocionalita
etnická (skupina)související s etnikem; většinou národní, národnostní (skupina)
expresívní výrazyvýrazy emocionální prezentující osobní emoce, prožitky, pocity a vztahy
formalizovanýzvýrazňující formální znaky
frivolnílehkomyslný, nemravný; odvážný, drzý, trestný
gesto1. posunek, pohyb (hlavně ruky)
2. postoj, čin
homogennístejnorodý, příbuzný
chápánípochopení, porozumění
chovat sepočínat si, vést si, jednat, tvářit se, zachovat se
interpersonální kontaktvzájemný kontakt partnerů (většinou v sociální komunikaci či jiné interakci)
interpretace1. výklad, objasnění smyslu
2. způsob podání díla umělcem
jádro věcipodstata, hlavní znak věci
jmenné (nominální) vyjadřovánívyjadřování jmény (hlavně substantivy a adjektivy)
kompetence1. rozsah působnosti nebo činnosti oprávnění a povinností svěřených právní normou určitému orgánu nebo organizaci;
2. příslušnost po odborné nebo věcné stránce, funkční nebo služební pravomoc;
3. soustava jazykových pravidel vlastní mluvčímu (i posluchači), která je předpokladem pro vznik konkrétního jazykového projevu
konformitashoda, souhlas; přizpůsobení
konvenčníobvyklý, běžný, smluvní, dohodnutý, sjednaný
koukatdívat se, hledět
koutroh, koutek
legálněve shodě s právním řádem, se zákony, se stání mocí
majoritní společnostvětšinová, zde česká společnost
mediální obraz někohoto, jak média o někom informují
mediální1. zprostředkovaný a interpretovaný médii, hlavně novinami, televizí, rozhlasem nebo internetem
2. střední, středový, tíhnoucí ke středu
menšina1. (národnostní) minorita, národnost ve státě početně slabší, jejíž mateřštinou není státní jazyk
2. menší část z nějakého celku
menšinové etnikumskupina lidí stejné národní příslušnosti žijící v jiném, většinovém, národě
metakomunikace1. nadkomunikace, průvodní znaky komunikace, např. intonace, tón hlasu, zvolený jazykový styl apod.
2. komunikace o komunikaci
3. pojem významově shodný s pojmem neverbální komunikace
metropolevýznamné město, které je kulturním politickým a obchodním centrem určité oblasti
migracepřemisťování, stěhování, změna místa pobytu
mimikadoprovázení slovního projevu pohyby, gesty, a výrazem tváře
mnohoznačnostskutečnost, věta, slovo mající více významů
načasováníčasové rozvržení, určení, např. práce, postupu
napjatýnapnutý, plně soustředěný, pozorný
narážkanáznak, zmínka
nedávat průchod negativním emocímnevyjadřovat negativní emoce
nejlidnatější (stát)(stát) mající nejvyšší počet lidí, obyvatel
neochotněnerad, bez zájmu
nešvarněco nesprávného, odpor budícího, nemrav, zlozvyk
neverbální komunikacenejazykové sdělení realizované nejčastěji mimikou, haptikou, gestikou nebo proxemikou, ale také posturologií (tj. polohou těla) a kinetikou, pohledem či očním kontaktem
novodobý jevaktuální jev, jev vyskytující se v poslední době
obejít (pravidla)nedodržet, nerespektovat (pravidla)
obtížnýnamáhavý, tíživý, nepříjemný, nesnadným, tvrdý, těžký
odehrávat seprobíhat, realizovat se
odchylkaodlišnost, rozdíl, anomálie, výkyv
odkaz1. upozornění, poukaz, poukázání
2. dědictví
opatrnýobezřetný, prozíravý, ostražitý, bedlivý
pluralitní1. rozmanitý, různý, složitý
2. pluralitní systém politických stran; pluralitní demokracie
podrážděnívztek, zlost
pochopitporozumět, chápat, přijít na něco
pomlkapřestávka, pauza (v řeči či v hudbě)
porovnatelnýsrovnatelný; takový, který může být porovnán, přirovnán
poselství 1. zpráva, vzkaz
2. prohlášení, (slavnostní) projev
poslušnostpovolnost, poddajnost
potřásánítřesení (několikrát rychle a lehce zatřást)
pravé jménoskutečné jméno
privátnísoukromý
problematika se vyostřujeproblémy se stávají naléhavější, dochází častěji ke konfliktům
příslušníkčlen; člověk příslušející k nějaké skupině, společenstvu
příslušnýnáležitý, oprávněný, kompetentní
příznačnýtypický, charakteristický; význačný
rozčilovatdráždit, zlobit, popudit, jít na nervy
rozpakytrapnost, zdrženlivost; zábrany
sdělení informace, oznámení, zpráva
sebedůvěradůvěra v sebe, smělost, odvaha
skvěleznamenitě, výborně, nádherně, prvotřídně, velkolepě
sofistikovanýpromyšlený; formálně propracovaný; využívající složitých metod
souvislostkontext, spojení, niť
stisk (ruky)stisknutí, zmáčknutí, uchopení ruky
stylové restauracezde nejčastěji asijské restaurace
transformacepřeměna, přetvoření
učarovatokouzlit, nadchnout
upřednostňovatdávat přednost
verbálníslovní, slovy vyjádřený
vietnamská imigrantská ekonomikavietnamská přistěhovalecká ekonomika (hospodářství)
vnitrozemská zemězemě, stát, jehož státní hranice se nedotýká moře
vůčik, vzhledem k, proti (předložka s 3. pádem)
vulgárníhrubý, sprostý; všední, obyčejný; nesprávně zjednodušující
vyostřovat sevystupňovat, vyhrotit se
výraz (obličeje)fyziognomie (obličeje)
výraz (v projevu)slovo, lexikální jednotka (např. frazeologismus)
vyústitvyplynout, přejít v něco
zásadní rolezde důležité, významné místo v životě
zavádějícíklamný, klamavý, uvádějící v omyl
zázemíprostor, oblast ležící za nějakým objektem či jiným prostorem a tvořící zpravidla jeho základnu, oporu
zdvořilostníetiketní; vykonávaný nebo existující ze zdvořilosti
zmatekchaos, zmatení, rozrušení, nepořádek
zřídkamálokdy, občas
zvláštnostspecifičnost, vzácnost, kuriozita, podivnost, rarita, výstřednost
žádoucívhodný, hodící se
žhavý1. velmi horký, parný
2. nejnovější, aktuální
živnostníkmalý podnikatel živící se většinou sám