Glosář - marketing

 

„odžít“mít za sebou, prožít
adekvátníodpovídající, přiměřený
alternativnízaložený na volbě mezi dvěma nebo více možnostmi
anketaprůzkum, šetření
aplikovatpoužít, využít, uplatnit
bedlivěpozorně, pečlivě, ostražitě
bezprostředněhned, ihned
billboardvelkoplošná reklamní tabule (bývá umístěna podél dálnic, silnic, v centrech měst, v obchodních domech apod.)
činebo
dbát na něconezapomínat na něco, dodržovat něco, mít na paměti něco
digital signagesystém digitálních zobrazovacích zařízení ve veřejně přístupných prostorách; jejich účelem je obvykle zobrazení informačních, navigačních informací a především reklama
disponovat něčímněčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmisťovat
dodavatelten, kdo dodává produkty, zboží
dopravcepřepravce; osoba, firma zajišťující dopravu, přepravu
dopravceten, kdo dopravuje, dováží (zpravidla zboží)
důvěrajistota, víra
etiketapravidla společenského chování; souhrn společenských zvyklostí a norem chování; viněta, nálepka, značka
chovánívystupování, jednání
inovativní pojetínové, přinášející nové řešení
inovativnísouvisející s inovací, přinášející nové řešení
in-store reklamareklama v obchodě, prodejně nebo v její těsné blízkosti (ve chvíli, kdy zákazník přijíždí k nákupnímu místu); k nejoblíbenějším prostředkům v oblasti in-store reklamy patří regálový poutač, nákupní vozík, tankovací pistole na čerpacích stanicích, podlahová grafika a paletový design
investovat vložit (nejčastěji) finance do kapitálu
iritovat dráždit, rozčilovat, znervózňovat
je nutnoje třeba
jedinečnost ojedinělost, originalita
kampaňzde akce zaměřená ve prospěch někoho, něčeho
komercionalizovat jednostranně zaměřit k obchodní stránce, k obchodu
koncepcepojetí, způsob chápání, základní hledisko, vůdčí idea, myšlenková osnova, hlavní záměr či myšlenka
konvenční ustálený, tradiční, běžný
kupní síla (obyvatelstva)množství peněz, které má v daném období obyvatelstvo k dispozici pro nákup zboží na vnitřním trhu
makléř zprostředkovatel obchodů, dohodce
marketérpropagátor, tvůrce reklamy, odborník na marketing a public relations
maržerozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zboží nebo služby
masmédiahromadné (masové) sdělovací prostředky
medializaceprezentace informací o jednotlivcích, skupinách, institucích a produktech v médiích
médiumjakýkoli komunikační prostředek
médiumprostředek sloužící k přenosu informací, dat
mezeraprázdný prostor mezi něčím
nabídkamnožství zboží, které výrobci prodávají při určité ceně na trhu
nadace1. nezisková, účelová organizace
2. majetek trvale věnovaný na obecně užitečný účel
nadčasový existující mimo čas, na čase nezávislý, vždy aktuální
nadchnoutdojmout, uchvátit, okouzlit, unést
nadsázka zveličené, zesílené, přehnané tvrzení; hyperbola
náklady (pl. t.) výdaje, režie, výlohy
nástroj pomůcka, prostředek nebo předmět sloužící k provádění či k dosažení něčeho
neotřeleneobvykle, zvláštně, nevšedně
neuspokojivýnepřinášející uspokojení, bez uspokojení
novodobýtýkající se nové doby; moderní; současný
oblast okruh působnosti, kraj, pásmo
obrat1. ekonomie: množství finančních prostředků přijatých ekonomickýmsubjektem za konkrétní období (účetní období)
2. účetnictví: součet položek zapsaných na jeden účet
obstátprojít, úspěšně vykonat
odbytsoubor činností, jehož úkolem je zajistit uplatnění výrobku (služby) na trhu a jeho dodání odběrateli
odbytprodej (zboží); možnost prodeje
odložitzde nechat na později
odraditodstrašit, zastrašit
opatřenípostup v jednání, zařízení, ustanovení
out-of-stocksmimo regál, mimo sklad; chybějící v regálu, chybějící ve skladu
out-of-store reklamaveškerá reklama umístěná mimo prodejnu, obchod
podceňovat něcozlehčovat, snižovat, znevažovat, bagatelizovat něco
podnítitvzbudit, vyvolat, vyprovokovat, navodit
podpůrnýpodpírající, poskytující podporu, dosvědčující, potvrzující
podráždit někoho1. popudit, rozčílit, podnítit, vzrušit
2. vyvolat pronikavou reakci; pobídnout nebo podnítit k nějaké reakci
podstatnýdůležitý, základní, významný, vážný, neodmyslitelný
pochybypochybnosti, nejistota
pojetí způsob nazírání a hodnocení, koncepce
poptávkamnožství zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit
populacepočet obyvatelstva, zalidnění
popularizacešíření poznatků, názorů; informování veřejnosti; srozumitelný výklad
pořádstále
potépotom, následně
potenciálnímožný, uskutečnitelný, eventuální
potížeproblémy, těžkosti
poutavýbudící pozornost, vzbuzující zájem
pověřitdát někomu zmocnění k určitému úkolu
povzbuditpodporovat, pozvednout
proměnlivýměnící se, variabilní
propagacereklama, uvádění ve známost, zveřejňování, rozšiřování informace
prosadit seprorazit, proniknout; dobře se uplatnit
prostřednictvímzprostředkovaně, přes něco
průzkumprozkoumání, zjištění
přednostpriorita, upřednostnění
předstihnáskok, předstižení, přestihování
předvídat něcopředpovídat něco
příjemplat, výdělek; výnos; důchod
publicitauvedení ve známost, uveřejnění
rabatsleva z prodejní ceny velkoodběrateli
regálvelká police
reklamaplacená propagace, výrobku, služby, společnosti
reklamní bannerreklamní pruh na webových stránkách
relevantnímající rozhodující význam, závažný, významný, důležitý, rozhodný
respondentosoba odpovídající v sociologickém výzkumu na otázky kladené v rozhovoru nebo v dotazníku
rezistentníodolný, vzdorující
samolepkanálepka opatřená trvale lepící vrstvou
samostudiumstudium bez učitele
segmentacerozdělování, dělení na části, složky
slangnespisovná slovní zásoba užívaná mezi členy zájmových nebo profesních skupin
sofistikovanýsložitý, důmyslný, propracovaný, promyšlený
spočívat v něčemzakládat se na něčem; záležet na něčem
sponzorováníhrazení nákladů určité akce sponzorem (osobou, firmou, podnikem, společností)
sporstřetnutí názorů, zájmů; konflikt, hádka
spotřebaspotřebované množství, spotřebovaná energie
spotřebiteljednotlivec na trhu zboží a služeb, který stojí na straně individuální poptávky
strategiedlouhodobý záměr činnosti zaměřené na dosažení určitého cíle
střežithlídat, chránit, pečovat
šetřenízde průzkumy, zjišťování
školeníkurz; výuka; vzdělávání, učení, cvičení, zdokonalování
tácekmalý podnos, miska, talíř
tipovatpředpovídat, odhadovat
tkvítspočívat, záležet, být, vězet
turbulentní (prostředí)prostředí s častými změnami, kterým se člověk musí neustále a rychle přizpůsobovat
tvrzenívýpověď, výrok, teze
univerzitní spin off
uplatnit seprosadit se, učinit se platným
uplatnitpoužít, využít, aplikovat
uplatnitelnostmožnost, schopnost být uplatněn, aplikován
uspětdokázat něco
uspokojeníradost, pohoda
uspokojitučinit spokojeným; vyhovět požadavkům někoho nebo něčeho
úsporašetření
utlumitpotlačit, ztlumit
utratitvydat (peníze), zaplatit
utvářetformovat, tvořit, ovlivňovat
uvažovánímyšlení, přemýšlení
úvěrkredit
valná většinapřevážná, převažující většina
veřejnost1. všeobecně přístupné, tj. veřejné místo, prostředí
2. souhrn jedinců určitého společenského celku
vybavenízařízení, soubor předmětů sloužících určitému účelu
vyhodnoceníposouzení, zpracování
výrazy obecněčeskézde české výrazy nespisovné
výživastrava, potrava
vzbudit (chuť)vyvolat, vyprovokovat, navodit (chuť)
vzestupzvýšení, postup, zesílení, zvětšení
vzorce chovánízpůsoby chování
zabezpečovat něcoučinit něco bezpečným, jistým, spolehlivým
zadat něco někomusvěřit někomu provedení, vykonání něčeho
zakořeněnýzakotvený, ustálený
zapamatovatelnostmožnost, schopnost zapamatovat si něco
zdařit sepodařit se, vydařit se
zdráhat senerozhodně odmítat (něco učinit)
zhrubapřibližně, asi
zmiňovanýuváděný, udávaný
zviditelňovatčinit viditelným, známým