Kompletní glosář

 

„odžít“mít za sebou, prožít
adekvátněpřiměřeně, odpovídajícím způsobem k něčemu
adekvátníodpovídající, přiměřený
alternativnízaložený na volbě mezi dvěma nebo více možnostmi
animátorzde: interaktivní průvodce výběru zboží
anketaprůzkum, šetření
aplikovatpoužít, využít, uplatnit
artéská studněstudně s podzemní vodou, která sama pod tlakem vystupuje k povrchu
aspekthledisko, stanovisko, zorný úhel
bedlivěpozorně, pečlivě, ostražitě
bezcennostvěc nemající žádnou cenu, nicotnost, bezvýznamnost
bezohlednýnezodpovědný
bezprostředněhned, ihned
bezvadnýperfektní; správný; dokonalý; naprostý; vynikající; znamenitý
billboardvelkoplošná reklamní tabule (bývá umístěna podél dálnic, silnic, v centrech měst, v obchodních domech apod.)
biodiversitarozmanitost druhů
biomasa1. hmota organického původu
2. obnovitelný zdroj energie, vztahující se na jednotku plochy nebo objemu
blouditchybně se orientovat; toulat se
boží mlýnyboží spravedlnost, osud
brzkýblízký, okamžitý
být právnicky kovanýorientovat se v právu, znát právo
cash-flowpeněžní tok, tj. příjem nebo výdej peněžních prostředků
čelitvzdorovat, zabraňovat, vzpírat, bránit se čemu
činebo
členská schůzeschůze všech členů organizace nebo spolku
daňový únikzde neplacení daní
dbát na něconezapomínat na něco, dodržovat něco, mít na paměti něco
decentníjemný, zdrženlivý
dekódovatdešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci
demonstrátorzde: komentátor, vykladač
demonstrovatprojevit, dát najevo, předvádět
design1. návrh produktu
2. tvar produktu vycházející z jeho účelu a estetického dojmu; povrchová úprava vůbec
digital signagesystém digitálních zobrazovacích zařízení ve veřejně přístupných prostorách; jejich účelem je obvykle zobrazení informačních, navigačních informací a především reklama
disponovat něčímněčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat
dobrodinídobrý, prospěšný skutek, čin
dominancepřevaha, převládání, nadřazenost
dodavatelten, kdo dodává produkty, zboží
dopravcepřepravce; osoba, firma zajišťující dopravu, přepravu
dopravceten, kdo dopravuje, dováží (zpravidla zboží)
dovážková službaslužba orientovaná na dovoz koupeného nebo objednaného zboží
dozorčí radaexistuje u společností s ručením omezeným a u akciových společností; její pravomoc je značně rozsáhlá (jde hlavně o činnost kontrolní) a je definována samostatně u každé ze dvou výše uvedených společností
dramatikautor, pisatel dramat (z řečtiny)
důvěrajistota, víra
důvěryhodnostspolehlivost, věrohodnost
důvěryhodnýspolehlivý, věrohodný
e-shopinternetový obchod
ekonomikahospodářství
emise1. množství znečišťujících příměsí dostávajících se z určitého zdroje do ovzduší
2. uvedení do oběhu
emotivitacitovost, emocionalita
enviromentálnítýkající se životního prostředí
éradoba, období, časový úsek „od – do“
etiketapravidla společenského chování; souhrn společenských zvyklostí a norem chování; viněta, nálepka, značka
etnická (skupina)související s etnikem; většinou národní, národnostní (skupina)
expresívní výrazyvýrazy emocionální prezentující osobní emoce, prožitky, pocity a vztahy
finalizacedokončování, dokončovací práce
formalizovanýzvýrazňující formální znaky
frivolnílehkomyslný, nemravný; odvážný, drzý, trestný
frontazde: řada lidí čekajících v obchodě na něco
fyzická osobakterýkoli člověk, lidská bytost
garantovatručit za něco
gesto1. posunek, pohyb (hlavně ruky)
2. postoj, čin
guru1. duchovní učitel
2. vynikající odborník (např. management guru)
habadějmnoho; velmi mnoho
HDPhrubý domácí produkt – celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území
holá faktapouhá, úplná, naprostá fakta
homogennístejnorodý, příbuzný
hospodářskýekonomický
chápánípochopení, porozumění
chovánívystupování, jednání
chovat sepočínat si, vést si, jednat, tvářit se, zachovat se
identitatotožnost, jednoznačné určení jedinečného subjektu/objektu; svébytnost, reprezentace podstatných znaků subjektu
intaktnínedotčený, neporušený, nepostižený
interpersonální kontaktvzájemný kontakt partnerů (většinou v sociální komunikaci či jiné interakci)
interpretace1. výklad, objasnění smyslu
2. způsob podání díla umělcem
inovativní pojetínové, přinášející nové řešení
inovativnísouvisející s inovací, přinášející nové řešení
in-store instalace značkyinstalace značky v obchodě, prodejně nebo v její těsné blízkosti (ve chvíli, kdy zákazník přijíždí k nákupnímu místu);
in-store reklamareklama v obchodě, prodejně nebo v její těsné blízkosti (ve chvíli, kdy zákazník přijíždí k nákupnímu místu); k nejoblíbenějším prostředkům v oblasti in-store reklamy patří regálový poutač, nákupní vozík, tankovací pistole na čerpacích stanicích, podlahová grafika a paletový design
integrovatzapojit, začlenit, koordinovat
interaktivníumožňující vzájemnou komunikaci
internetový portálwebový server, který umožňuje vstup do internetu (např. Google, Yahoo!)
internetový vyhledávačslužba, která umožňuje najít na internetu webové stránky, které obsahují požadované informace
investovat vložit (nejčastěji) finance do kapitálu
iritovat dráždit, rozčilovat, znervózňovat
jádro věcipodstata, hlavní znak věci
jedinečnost ojedinělost, originalita
jednatelfyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným
je nezbytnéje nutné, je třeba
je nutnoje třeba
je smysluplnýmá smysl, význam
jistina1. půjčený finanční obnos bez úroků
2. vklad na účet
3. kauce
jít do ztracenazanikat, končit
jmenné (nominální) vyjadřovánívyjadřování jmény (hlavně substantivy a adjektivy)
kampaňzde akce zaměřená ve prospěch někoho, něčeho
klasickýzde: tradiční
klíčovýhlavní, určující
komercionalizovat jednostranně zaměřit k obchodní stránce, k obchodu
komoditadruh zboží
kompetence1. rozsah působnosti nebo činnosti oprávnění a povinností svěřených právní
2. příslušnost po odborné nebo věcné stránce funkční nebo služební pravomoc
3. soustava jazykových pravidel vlastní mluvčímu (i posluchači), která je předpokladem pro vznik konkrétního jazykového projevu
komplementář/komplementaritaspolečník komanditní společnosti, který je oprávněn jednat za společnost a ručí neomezeně celým svým majetkem
koncepcepojetí, způsob chápání, základní hledisko, vůdčí idea, myšlenková osnova, hlavní záměr či myšlenka
konformitashoda, souhlas; přizpůsobení
komfortpohodlí, přepych
konceptkoncepce, pojetí, návrh
konkurentsoupeř, protivník
konvenčníobvyklý, běžný, smluvní, dohodnutý, sjednaný
korektnížijící a jednající v duchu zásad poctivého a slušného vztahu mezi lidmi; správný, přesný, poctivý, slušný,zdvořilý
koukatdívat se, hledět
koutroh, koutek
krach (podniku)fiasko, úpadek, bankrot, neúspěch (podniku)
krachovat1. udělat krach, (hospodářský, obchodní, finanční) úpadek
2.utrpět úplný nezdar, zhroutit se
kulantnostpřehnaná zdvořilost, ochota, příjemnost v jednání, zvláště obchodním
kupní síla (obyvatelstva)množství peněz, které má v daném období obyvatelstvo k dispozici pro nákup zboží na vnitřním trhu
labyrintmísto, které se podobá bludišti
lákatpřitahovat, vábit
laskavostpřízeň, vlídnost; mírnost; přívětivost; dobrosrdečnost; dobrota; jemnost
layout(grafické) rozvržení tiskové nebo elektronické stránky, případně jiné plochy
legálněve shodě s právním řádem, se zákony, se stání mocí
ležákzde druh dobře vykvašeného, vyleželého piva
lzeje možno
majoritní společnostvětšinová, zde česká společnost
makléř zprostředkovatel obchodů, dohodce
management1. systém a metody řízení podniku, koncernu,národního hospodářství placenými zaměstnanci, tj. manažery
2. vedení, skupina manažerů
marketérpropagátor, tvůrce reklamy, odborník na marketing a public relations
maržerozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zboží nebo služby
masivní (příliv) zde vydatný, velký, silný
masmédiahromadné (masové) sdělovací prostředky
masovýhromadný, značný
medializaceprezentace informací o jednotlivcích, skupinách, institucích a produktech v médiích
mediální1. zprostředkovaný a interpretovaný médii, hlavně novinami, televizí, rozhlasem nebo internetem
mediální mixsouhrn všech médií, která jsou používána k propagaci konkrétního produktu, služby nebo společnosti
mediální obraz někohoto, jak média o někom informují
2. střední, středový, tíhnoucí ke středu
médiumjakýkoli komunikační prostředek
médiumprostředek sloužící k přenosu informací, dat
menšina1. (národnostní) minorita, národnost ve státě početně slabší, jejíž mateřštinou není státní jazyk
2. menší část z nějakého celku
menšinové etnikumskupina lidí stejné národní příslušnosti žijící v jiném, většinovém, národě
merchandisingobor zabývající se péčí o zboží, především v maloobchodě; zahrnuje celou řadu aktivit, které vykonávají jak výrobci, tak prodejci nebo specializované reklamní agentury
metakomunikace1. nadkomunikace, průvodní znaky komunikace, např. intonace, tón hlasu, zvolený jazykový styl apod.
2. komunikace o komunikaci
3. pojem významově shodný s pojmem neverbální komunikace
metropolevýznamné město, které je kulturním politickým a obchodním centrem určité oblasti
mezeraprázdný prostor mezi něčím
meziválečné obdobíobdobí mezi první a druhou světovou válkou, tzn. období let 1918 – 1939
mějte ještě trochu strpeníještě chvíli počkejte, vydržte
migracepřemisťování, stěhování, změna místa pobytu
mimikadoprovázení slovního projevu pohyby, gesty, a výrazem tváře
mít na zřetelirespektovat něco, myslet na něco, mít na něco ohled, mít z něčeho respekt
mít váhumít význam; být důležitý, závažný
mnohoznačnostskutečnost, věta, slovo mající více významů
mohutnývelký, silný, mocný, grandiózní
načasováníčasové rozvržení, určení, např. práce, postupu
načasovatčasově rozvrhnout, určit, např. práci, postup
nabídkamnožství zboží, které výrobci prodávají při určité ceně na trhu
nábojzde: podnět, stimul
nadace1. nezisková, účelová organizace
2. majetek trvale věnovaný na obecně užitečný účel
nadčasový existující mimo čas, na čase nezávislý, vždy aktuální
nadchnoutdojmout, uchvátit, okouzlit, unést
nadsázka zveličené, zesílené, přehnané tvrzení; hyperbola
nadstandardní lepší než běžný, ustálený, obvyklý, normální
náklady (pl. t.) výdaje, režie, výlohy
náklonnostsympatie, sklon; dispozice, náchylnost, záliba; tendence
napjatýnapnutý, plně soustředěný, pozorný
narážkanáznak, zmínka
nástroj pomůcka, prostředek nebo předmět sloužící k provádění či k dosažení něčeho
nástrojzde: prostředek, forma
navyšující se (obrat)zvyšující se, rostoucí (obrat)
nedávat průchod negativním emocímnevyjadřovat negativní emoce
nechat se zlákatnechat se svést, přesvědčit
nejlidnatější (stát)(stát) mající nejvyšší počet lidí, obyvatel
nejrozličnějšínejrůznější, nejrozmanitější
neochotněnerad, bez zájmu
neotřeleneobvykle, zvláštně, nevšedně
nepřeberné množstvíohromné, nevyčerpatelné množství
nesplacený vkladvklad, který nebyl zaplacen
nešvarněco nesprávného, odpor budícího, nemrav, zlozvyk
neuspokojivýnepřinášející uspokojení, bez uspokojení
neverbální komunikacenejazykové sdělení realizované nejčastěji mimikou, haptikou, gestikou nebo proxemikou, ale také posturologií (tj. polohou těla) a kinetikou, pohledem či očním kontaktem
nezdvořilostnevychovanost
nosný (pilíř)základní, hlavní, určující, nejdůležitější
novodobýtýkající se nové doby; moderní; současný
novodobý jevaktuální jev, jev vyskytující se v poslední době
obejít (pravidla)nedodržet, nerespektovat (pravidla)
obdařovatvěnovat; obdarovat
obezřetnýopatrný, rozvážný, prozíravý
oblast okruh působnosti, kraj, pásmo
obnovitelné zdroje energiezdroje energie, které využíváním nezanikají - např. vodní energie, větrná energie, sluneční energie, geotermální energie, obnovitelná biomasa - dřevo, přírodní vlákna, rostlinné tuky apod.
obrat1. ekonomie: množství finančních prostředků přijatých ekonomickýmsubjektem za konkrétní období (účetní období)
2. účetnictví: součet položek zapsaných na jeden účet
obříobrovský
obstátprojít, úspěšně vykonat
obšírněze široka, podrobně
obtěžovatzlobit, trápit, rušit, otravovat, týrat
obtížnýnamáhavý, tíživý, nepříjemný, nesnadným, tvrdý, těžký
odbytsoubor činností, jehož úkolem je zajistit uplatnění výrobku (služby) na trhu a jeho dodání odběrateli
odbytprodej (zboží); možnost prodeje
odehrávat seprobíhat, realizovat se
odchylkaodlišnost, rozdíl, anomálie, výkyv
odkaz1. upozornění, poukaz, poukázání
2. dědictví
odlišnostrozdílnost, odchylnost, neshoda, různost
odložitzde nechat na později
odměřený (člověk)rezervovaný, přísný, strohý (člověk)
odraditodstrašit, zastrašit
ohlížet se pohledat něco; dbát, všímat se něčeho
ohroženíhrozící, možné nebezpečí
ojedinělýizolovaný, neobyčejný, zvláštní
okrádatkrást; obírat někoho o něco; brát mu něco
omezený (okruh)konečný, ohraničený (okruh)
opatrnýobezřetný, prozíravý, ostražitý, bedlivý, starostlivý
opatřenípostup v jednání, zařízení, ustanovení
oprotina rozdíl, proti
osahatsáhnout si na něco, dotknout se něčeho
osamostatnit sebýt, žít, pracovat samostatně
out-of-stocksmimo regál, mimo sklad; chybějící v regálu, chybějící ve skladu
out-of-store reklamaveškerá reklama umístěná mimo prodejnu, obchod
oželetna něco rezignovat, něčeho se vzdát
pařátdráp, spár, pazour
plnohodnotnýmající plnou, úplnou hodnotu
plošinaploché místo, plocha
pluralitní1. rozmanitý, různý, složitý
2. pluralitní systém politických stran; pluralitní demokracie
podceňovat něcozlehčovat, snižovat, znevažovat, bagatelizovat něco
podnětstimul, impuls, iniciativa, návrh, popud, motiv
podnítitvzbudit, vyvolat, vyprovokovat, navodit
podpůrnýpodpírající, poskytující podporu, dosvědčující, potvrzující
podrážděnívztek, zlost
podráždit někoho1. popudit, rozčílit, podnítit, vzrušit
2. vyvolat pronikavou reakci; pobídnout nebo podnítit k nějaké reakci
podstatnýdůležitý, základní, významný, vážný, neodmyslitelný
pochopitporozumět, chápat, přijít na něco
pochybypochybnosti, nejistota
pojetí způsob nazírání a hodnocení, koncepce
pojmout obsahovat, přijmout
pomlkapřestávka, pauza (v řeči či v hudbě)
poptávkamnožství zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit
poptávka1. zde: zájem o zboží
2. ekonom.: množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu, v určitý čas na určitém místě
populacepočet obyvatelstva, zalidnění
popularizacešíření poznatků, názorů; informování veřejnosti; srozumitelný výklad
populární1. obecně známý, oblíbený
2. srozumitelně podaný, vyložený
poradenstvíporadenská činnost, poskytování rad
porovnatelnýsrovnatelný; takový, který může být porovnán, přirovnán
pořádstále
poselství 1. zpráva, vzkaz
2. prohlášení, (slavnostní) projev
poskytnoutvěnovat, propůjčit, přinést, udělit, dát
poslušnostpovolnost, poddajnost
posuzovathodnotit, recenzovat
potépotom, následně
potenciálsouhrn schopností, celková možnost něco udělat
potenciálnímožný, uskutečnitelný, eventuální
potížeproblémy, těžkosti
potřásánítřesení (několikrát rychle a lehce zatřást)
poutavýbudící pozornost, vzbuzující zájem
pověřitdát někomu zmocnění k určitému úkolu
povzbuditpodporovat, pozvednout
pravé jménoskutečné jméno
právnická osobaspolečenský útvar, korporace (organizace, společnost, sdružení apod.), jemuž právní normy přiznávají právní subjektivitu
privátnísoukromý
problematika se vyostřujeproblémy se stávají naléhavější, dochází častěji ke konfliktům
prodavač je vždy k dispozicis prodavačem je možno vždy navázat kontakt
prohřešekprovinění, přestupek, poklesek, chyba
proměnlivýměnící se, variabilní
promotérpořadatel, zpravidla sportovního utkání nebo společenské akce; zabývá se hlavně získáním publicity a propagací samotné akce
propagacereklama, uvádění ve známost, zveřejňování, rozšiřování informace
proplétat sekličkovat
prost, prostastejný význam jako předložka „bez“
prosadit seprorazit, proniknout; dobře se uplatnit
prostormísto, plocha, rozloha
prostřednictvímzprostředkovaně, přes něco
protějšekpartner, zde: člověk prodávající nebo nabízející zboží/službu zákazníkovi
provozovat1. realizovat provoz, tj. chod, činnost organizované práce
2. uskutečňovat, vykonávat, dělat
provozovnapodnik nebo místo, kde se něco vyrábí; dílna
prožitekzážitek; to, co člověk prožil
průzkumprozkoumání, zjištění
pružnostzde: flexibilita, schopnost se přizpůsobit
předčitpředstihnout, vyhrát nad
předchůdcepředek; ten, to, co předchází
přednostpriorita, upřednostnění
představenstvořídící pracovníci, vedení, ředitelství
předstihnáskok, předstižení, přestihování
předvídat něcopředpovídat něco
přehlednýumožňující snadnou orientaci;
překvapivýneočekávaný
přelétavýnestálý, těkavý
přelétavý (spotřebitel)nestálý (spotřebitel), měnící často názory a požadavky
přemlouvatpřesvědčovat, přimět někoho mluvením k něčemu
přerozdělenínové rozdělení
přičemžzde: a při tom
příčkazde: stupeň, úroveň
příjemplat, výdělek; výnos; důchod
přilákatzískat, upoutat
přímočaré (jednání)otevřené, upřímné jednání
přímosměrněve vztahu přímé úměrnosti
příslušníkčlen; člověk příslušející k nějaké skupině, společenstvu
příslušnýnáležitý, oprávněný, kompetentní
příznačnýtypický, charakteristický; význačný
příznivecstoupenec, mecenáš
publicitauvedení ve známost, uveřejnění
rabatsleva z prodejní ceny velkoodběrateli
recyklaceopětné využití surovin obsažených v odpadech
regálvelká police
reklamaplacená propagace, výrobku, služby, společnosti
reklamaceuplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb
reklamní bannerreklamní pruh na webových stránkách
rekultivovat pozemkyobnovovat narušené pozemky, opětovně je kultivovat
relevantnímající rozhodující význam, závažný, významný, důležitý, rozhodný
rentabilitavýnosnost, např. podíl zisku z vloženého kapitálu
respondentosoba odpovídající v sociologickém výzkumu na otázky kladené v rozhovoru nebo v dotazníku
restrukturalizacezměna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů
rezistentníodolný, vzdorující
riskantnínebezpečný, spekulativní, odvážný
roční uzávěrkazde zpráva o výsledcích činnosti za celý rok
rozčilovatdráždit, zlobit, popudit, jít na nervy
rozkvětdoba rozkvětu, rozvoje, rozmachu
rozpakytrapnost, zdrženlivost; zábrany
samolepkanálepka opatřená trvale lepící vrstvou
samostudiumstudium bez učitele
sdělení informace, oznámení, zpráva
sebedůvěradůvěra v sebe, smělost, odvaha
segmentúsek, část, díl
segmentacerozdělování, dělení na části, složky
sektorčást, odvětví, úsek
sektor1. odvětví, úsek, díl;
2. libovolně sestavitelný skříňový nábytek z jednotlivých dílů
servisní prohřešekchyba vůči zákazníkovi provedená v oblasti servisu
seskupovathromadit, shlukovat, dávat dohromady
skladovostuložení zboží ve skladech
skleníkové plynyplyny vyskytující se v atmosféře Země, které absorbují dlouhovlnné infračervené záření, díky čemuž je ohřívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch
skvěleznamenitě, výborně, nádherně, prvotřídně, velkolepě
skrývattajit, schovávat
slangnespisovná slovní zásoba užívaná mezi členy zájmových nebo profesních skupin
snázlehčeji, s menšími obtížemi
sofistikovanýpromyšlený; formálně propracovaný; využívající složitých metod
soubojzápas, boj, potyčka
souvislostkontext, spojení, niť
spíšepravděpodobně, více, snáze
spočívat v něčemzakládat se na něčem; záležet na něčem
sponzorováníhrazení nákladů určité akce sponzorem (osobou, firmou, podnikem, společností)
sporstřetnutí názorů, zájmů; konflikt, hádka
spotřebaspotřebované množství, spotřebovaná energie
spotřebiteljednotlivec na trhu zboží a služeb, který stojí na straně individuální poptávky
správné načasování obsluhysprávně časově rozvrhnout, určit čas obsluhy
stimulpodnět, popud, motiv, pobídka, motivace
stisk (ruky)stisknutí, zmáčknutí, uchopení ruky
strategiedlouhodobý záměr činnosti zaměřené na dosažení určitého cíle
střežithlídat, chránit, pečovat
stylové restauracezde nejčastěji asijské restaurace
sympatickýmilý, příjemný, pozitivně působící
šetřenízde průzkumy, zjišťování
školeníkurz; výuka; vzdělávání, učení, cvičení, zdokonalování
štědrostvelkorysost, touha po rozdávání a obdarovávání
tácekmalý podnos, miska, talíř
terminál1. vstupní a výstupní zařízení počítače (zpravidla displej)
2. překladiště, konečná stanice
tipovatpředpovídat, odhadovat
tkvítspočívat, záležet, být, vězet
tlak tíha, napětí, tíseň, trápení; zde: silné, intenzivní působení konkurence
transformacepřeměna, přetvoření
trápitsoužit, znepokojovat, hryzat, otravovat, týrat
trendsměřování, tendence
trivialitavšednost, jednoduchost, banálnost, bezvýznamnost, otřepanost
turbulentní (prostředí)prostředí s častými změnami, kterým se člověk musí neustále a rychle přizpůsobovat
tuzemskývnitrostátní, domácí
tvořivostschopnost vytvářet nové věci, sktečnosti
tvrzenívýpověď, výrok, teze
učarovatokouzlit, nadchnout
udržovat si lidi od těla (frazeolog.)nenavazovat s lidmi důvěrné styky, jednat s nimi pouze oficiálně
uplatnit seprosadit se, učinit se platným
uplatnitpoužít, využít, aplikovat
uplatnitelnostmožnost, schopnost být uplatněn, aplikován
upřednostňovatdávat přednost
úskokzde klam
usnadněníulehčení, umožnění
uspětdokázat něco
uspokojeníradost, pohoda
uspokojitučinit spokojeným; vyhovět požadavkům někoho nebo něčeho
úsporašetření
utlumitpotlačit, ztlumit
utratitvydat (peníze), zaplatit
utříděnýsestavený, uspořádaný
utvářenýbýt utvářen, tvořen, dělán
utvářetformovat, tvořit, ovlivňovat
uvažovánímyšlení, přemýšlení
úvěrkredit
valná hromadanejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným akciové společnosti (kolektivní orgán, v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci)
valná většinapřevážná, převažující většina
vcítit sezde: na základě citu a zkušeností poznat přání zákazníků
vcítit seproniknout do duševního života jiných lidí, do jejich myšlení; do podstaty věci
včetněpočítaje v to; inklusive
velkorysost svobodomyslnost; štědrost, umění přistupovat k řešení problému ze širokého hlediska a se zřetelem k podstatě věci
verbálníslovní, slovy vyjádřený
veřejnost1. všeobecně přístupné, tj. veřejné místo, prostředí
2. souhrn jedinců určitého společenského celku
vietnamská imigrantská ekonomikavietnamská přistěhovalecká ekonomika (hospodářství)
vkusnýbýt v souladu s dobrým vkusem; mít vkus
vnímatvšimnout si, vidět, postřehnout
vnitrozemská zemězemě, stát, jehož státní hranice se nedotýká moře
vstřícnostochota vyjít někomu nebo něčemu vstříc; vyhovět někomu
vůčik, vzhledem k, proti (předložka s 3. pádem)
vulgárníhrubý, sprostý; všední, obyčejný; nesprávně zjednodušující
vybavenízařízení, soubor předmětů sloužících určitému účelu
výhledperspektiva, vyhlídka, naděje
vyhodnoceníposouzení, zpracování
výhodnýprospěšný
vycházet někomu vstřícsnažit se někomu vyhovět, být mu nápomocen
výjimečnýmimořádný, exkluzivní, neobyčejný
výkonnost schopnost podávat určitý výkon, např. pracovní
výnosnostrentabilita; výnos, užitek
vyostřovat sevystupňovat, vyhrotit se
výraz (obličeje)fyziognomie (obličeje)
výraz (v projevu)slovo, lexikální jednotka (např. frazeologismus)
výrazy obecně českézde české výrazy nespisovné
výrobky jsou až do omrzení dostupnévýrobků je na trhu velké množství, je obtížné si vybrat
výstav pivovarumnožství piva vyrobeného za určitou dobu, např. roční, měsíční výstav piva
vystupování personáluchování, jednání personálu
vyústitvyplynout, přejít v něco
vyvolat (emoce)vzbudit, navodit, podnítit (emoce)
výzvavybídka
výživa1. potrava, strava
2. přijímání, zpracování a využití potravy v organizmu
vzbudit (chuť)vyvolat, vyprovokovat, navodit (chuť)
vzestupzvýšení, postup, zesílení, zvětšení
vzhledzevnějšek, vzezření, tvář, podoba
vzhledzevnějšek, podoba, zjev
vzorce chovánízpůsoby chování
zabezpečovat něcoučinit něco bezpečným, jistým, spolehlivým
zaběhnutýběžný, obvyklý, normální, častý
zadat něco někomusvěřit někomu provedení, vykonání něčeho
zakořeněnýzakotvený, ustálený
zaměřitmířit, zamířit, orientovat se
zapamatovatelnostmožnost, schopnost zapamatovat si něco
zásadníhlavní, základní, určující
zásadní rolezde důležité, významné místo v životě
zastupuje společnost soudní cestouzastupuje společnost při jednáních u soudu
zátěžzatížení, přítěž, balast
zavádějícíklamný, klamavý, uvádějící v omyl
závazekslib, dluh, písemná záruka
zázemíprostor, oblast ležící za nějakým objektem či jiným prostorem a tvořící zpravidla jeho základnu, oporu
zážitekprožitek; to, co člověk zažije
zdařit sepodařit se, vydařit se
zdlouhavýrozvláčný, pomalý, vleklý, líný
zdráhat senerozhodně odmítat (něco učinit)
zdvořilostníetiketní; vykonávaný nebo existující ze zdvořilosti
zhrubapřibližně, asi
zhuštěné (vyjadřovánívyjadřování přesycené substantivy a adjektivy
zmatekchaos, zmatení, rozrušení, nepořádek
zmiňovanýuváděný, udávaný
značnývelký, pořádný, hojný
zneužitípoužití ke špatnému účelu, zneužívání
zručnostcvik, dovednost, praxe, zdatnost, fortel
zřídkamálokdy, občas
zviditelňovatčinit viditelným, známým
zvláštnostspecifičnost; vzácnost; kuriozita; individualita; podivnost; rarita; výstřednost
zřídkakdymálokdy, občas
žádoucívhodný, hodící se
žhavý1. velmi horký, parný
2. nejnovější, aktuální
živnostníkmalý podnikatel živící se většinou sám
živobytíobživa