Glosář - servis

 

adekvátněpřiměřeně, odpovídajícím způsobem k něčemu
animátorzde: interaktivní průvodce výběru zboží
aspekthledisko, stanovisko, zorný úhel
bezvadnýperfektní; správný; dokonalý; naprostý; vynikající; znamenitý
blouditchybně se orientovat; toulat se
brzkýblízký, okamžitý
cash-flowpeněžní tok, tj. příjem nebo výdej peněžních prostředků
decentníjemný, zdrženlivý
demonstrátorzde: komentátor, vykladač
demonstrovatprojevit, dát najevo, předvádět
design1. návrh produktu
2. tvar produktu vycházející z jeho účelu a estetického dojmu; povrchová úprava vůbec
disponovatněčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmisťovat
dobrodinídobrý, prospěšný skutek, čin
dominancepřevaha, převládání, nadřazenost
dovážková službaslužba orientovaná na dovoz koupeného nebo objednaného zboží
důvěryhodnostspolehlivost, věrohodnost
důvěryhodnýspolehlivý, věrohodný
éradoba, období, časový úsek „od – do“
e-shopinternetový obchod
frontazde: řada lidí čekajících v obchodě na něco
garantovatručit za něco
guru1. duchovní učitel
2. vynikající odborník (např. management guru)
holá faktapouhá, úplná, naprostá fakta
hospodářskýekonomický
identitatotožnost, jednoznačné určení jedinečného subjektu/objektu; svébytnost, reprezentace podstatných znaků subjektu
in-store instalace značkyinstalace značky v obchodě, prodejně nebo v její těsné blízkosti (ve chvíli, kdy zákazník přijíždí k nákupnímu místu);
integrovatzapojit, začlenit, koordinovat
interaktivníumožňující vzájemnou komunikaci
internetový portálwebový server, který umožňuje vstup do internetu (např. Google, Yahoo!)
internetový vyhledávačslužba, která umožňuje najít na internetu webové stránky, které obsahují požadované informace
je nezbytnéje nutné, je třeba
je smysluplnýmá smysl, význam
klasickýzde: tradiční
klíčovýhlavní, určující
komfortpohodlí, přepych
komoditadruh zboží
konceptkoncepce, pojetí, návrh
konkurentsoupeř, protivník
korektnížijící a jednající v duchu zásad poctivého a slušného vztahu mezi lidmi; správný, přesný, poctivý, slušný,zdvořilý
krachovat1. udělat krach, (hospodářský, obchodní, finanční) úpadek
2.utrpět úplný nezdar, zhroutit se
kulantnostpřehnaná zdvořilost, ochota, příjemnost v jednání, zvláště obchodním
labyrintmísto, které se podobá bludišti
lákatpřitahovat, vábit
laskavostpřízeň, vlídnost; mírnost; přívětivost; dobrosrdečnost; dobrota; jemnost
layout(grafické) rozvržení tiskové nebo elektronické stránky, případně jiné plochy
lzeje možno
mějte ještě trochu strpeníještě chvíli počkejte, vydržte
merchandisingobor zabývající se péčí o zboží, především v maloobchodě; zahrnuje celou řadu aktivit, které vykonávají jak výrobci, tak prodejci nebo specializované reklamní agentury
mít na zřetelirespektovat něco, myslet na něco, mít na něco ohled, mít z něčeho respekt
mít váhumít význam; být důležitý, závažný
nábojzde: podnět, stimul
nadstandardní lepší než běžný, ustálený, obvyklý, normální
náklonnostsympatie, sklon; dispozice, náchylnost, záliba; tendence
nástrojzde: prostředek, forma
navyšující se (obrat)zvyšující se, rostoucí (obrat)
nechat se zlákatnechat se svést, přesvědčit
nepřeberné množstvíohromné, nevyčerpatelné množství
nezdvořilostnevychovanost
obdařovatvěnovat; obdarovat
obezřetnýopatrný, rozvážný, prozíravý
obtěžovatzlobit, trápit, rušit, otravovat, týrat
odměřený (člověk)rezervovaný, přísný, strohý (člověk)
ohlížet se pohledat něco; dbát, všímat se něčeho
ohroženíhrozící, možné nebezpečí
okrádatkrást; obírat někoho o něco; brát mu něco
omezený (okruh)konečný, ohraničený (okruh)
oprotina rozdíl, proti
osahatsáhnout si na něco, dotknout se něčeho
podnětstimul, impuls, iniciativa, návrh, popud, motiv
poptávka1. zde: zájem o zboží
2. ekonom.: množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu, v určitý čas na určitém místě
poptávka1. zde: zájem o zboží
2. ekonom.: množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu, v určitý čas na určitém místě
populární1. obecně známý, oblíbený
2. srozumitelně podaný, vyložený
poradenstvíporadenská činnost, poskytování rad
poskytnoutvěnovat, propůjčit, přinést, udělit, dát
posuzovathodnotit, recenzovat
potenciálsouhrn schopností, celková možnost něco udělat
povzbuditpodporovat, pozvednout
prodavač je vždy k dispozicis prodavačem je možno vždy navázat kontakt
prohřešekprovinění, přestupek, poklesek, chyba
promotérpořadatel, zpravidla sportovního utkání nebo společenské akce; zabývá se hlavně získáním publicity a propagací samotné akce
proplétat sekličkovat
prosadit seprorazit, proniknout, uplatnit se
prostormísto, plocha, rozloha
protějšekpartner, zde: člověk prodávající nebo nabízející zboží/službu zákazníkovi
provozovat1. realizovat provoz, tj. chod, činnost organizované práce
2. uskutečňovat, vykonávat, dělat
provozovnapodnik nebo místo, kde se něco vyrábí; dílna
prožitekzážitek; to, co člověk prožil
pružnostzde: flexibilita, schopnost se přizpůsobit
předčitpředstihnout, vyhrát nad
přehlednýumožňující snadnou orientaci;
přelétavýnestálý, těkavý
přelétavý (spotřebitel)nestálý (spotřebitel), měnící často názory a požadavky
přemlouvatpřesvědčovat, přimět někoho mluvením k něčemu
přičemžzde: a při tom
příčkazde: stupeň, úroveň
přilákatzískat, upoutat
přímočaré (jednání)otevřené, upřímné jednání
přímosměrněve vztahu přímé úměrnosti
reklamaceuplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb
rentabilitavýnosnost, např. podíl zisku z vloženého kapitálu
segmentúsek, část, díl
servisní prohřešekchyba vůči zákazníkovi provedená v oblasti servisu
seskupovathromadit, shlukovat, dávat dohromady
skladovostuložení zboží ve skladech
skrývattajit, schovávat
snázlehčeji, s menšími obtížemi
soubojzápas, boj, potyčka
správné načasování obsluhysprávně časově rozvrhnout, určit čas obsluhy
sympatickýmilý, příjemný, pozitivně působící
štědrostvelkorysost, touha po rozdávání a obdarovávání
terminál1. vstupní a výstupní zařízení počítače (zpravidla displej)
2. překladiště, konečná stanice
trápitsoužit, znepokojovat, hryzat, otravovat, týrat
trendsměřování, tendence
tuzemskývnitrostátní, domácí
udržovat si lidi od těla (frazeolog.)nenavazovat s lidmi důvěrné styky, jednat s nimi pouze oficiálně
usnadněníulehčení, umožnění
uspokojitučinit spokojeným, vyhovět požadavkům
utříděnýsestavený, uspořádaný
utvářenýbýt utvářen, tvořen, dělán
vcítit sezde: na základě citu a zkušeností poznat přání zákazníků
vcítit seproniknout do duševního života jiných lidí, do jejich myšlení; do podstaty věci
včetněpočítaje v to; inklusive
velkorysost svobodomyslnost; štědrost, umění přistupovat k řešení problému ze širokého hlediska a se zřetelem k podstatě věci
vkusnýbýt v souladu s dobrým vkusem; mít vkus
vnímatvšimnout si, vidět, postřehnout
vstřícnostochota vyjít někomu nebo něčemu vstříc; vyhovět někomu
výhodnýprospěšný
vycházet někomu vstřícsnažit se někomu vyhovět, být mu nápomocen
výjimečnýmimořádný, exkluzivní, neobyčejný
výkonnost schopnost podávat určitý výkon, např. pracovní
výnosnostrentabilita; výnos, užitek
výrobky jsou až do omrzení dostupnévýrobků je na trhu velké množství, je obtížné si vybrat
vystupování personáluchování, jednání personálu
vyvolat (emoce)vzbudit, navodit, podnítit (emoce)
výživa1. potrava, strava
2. přijímání, zpracování a využití potravy v organizmu
vzhledzevnějšek, vzezření, tvář, podoba
vzhledzevnějšek, podoba, zjev
zaměřitmířit, zamířit, orientovat se
zásadníhlavní, základní, určující
zážitekprožitek; to, co člověk zažije
zdlouhavýrozvláčný, pomalý, vleklý, líný
zhuštěné (vyjadřovánívyjadřování přesycené substantivy a adjektivy
značnývelký, pořádný, hojný
zneužitípoužití ke špatnému účelu, zneužívání
zvláštnostspecifičnost; vzácnost; kuriozita; individualita; podivnost; rarita; výstřednost