Inovace marketingu

 


Poslechněte si text.           

Inovace marketingu (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

Inovací v oblasti marketinku rozumíme zavedení nových metod podpory prodeje výrobku, významné zlepšení v oblasti balení, propagace, medializace výrobků a služeb. Řada výrobků, které zaujímají přední pozici na našem trhu, získala své místo právě díky vhodně zvolené komunikační strategii při oslovení cílové skupiny zákazníků. Např. firma Redbull se svým mottem „Redbull dává křídla“ v kombinaci s prvky navozujícími iluzi adrenalinového zážitku získala přední postavení mezi svými konkurenčními produkty na trhu. Oblast marketinku nabývá na důležitosti. Trh řídí zákazník a jeho ochota nakupovat. To si výrobci uvědomují a v posledních letech se předhánějí v originálních kampaních, za které se nezdráhají často utratit miliony korun. Marketink však není jen reklama a propagace, patří sem i řada nástrojů, které dohromady utváří výrobek a jeho pojetí v očích trhu. Základní členění užívá pojem marketinkový mix, v němž hlavní proměnné tvoří produkt, cena, místo a propagace.

Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.

Cena je hodnota, za kterou se produkt prodává, vyjádřená v penězích. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru.

Místo uvádí, kde a jak bude produkt prodáván včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy.

Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozvědí (od přímého prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje).

Tvorbě marketinkového plánu v případě inovativního pojetí předchází analýza situace trhu. Marketinkový plán, který je poté vypracován, by měl být začleněn do časového rámce inovačního projektu jako celku a být jeho podpůrnou součástí. Jeho podoba by měla být rozpracována na všechny prvky marketinkového mixu, které jsou pro získání trhu relevantní.

Je třeba zvolit vhodnou strategii, jak seznámit zákazníky se změnou parametrů nabízených produktů, adekvátní strategii je třeba použít při zavádění nového výrobku, vhodný typ komunikace je potřebný pro zvolenou cenovou kategorii a její další vývoj. Podstatné je také vhodné umístění produktů, příprava obchodníků na změnu prodeje či jeho strategii a určení vhodných podpůrných aktivit vedoucích ke zvýšení zájmu a pozornosti zákazníka.

 Podle

 http://www.inovace.cz/pro-podnikatele/inovacni-management/inovacni-metody/inovace- marketingu/,9.2.2011