I. Interkulturní kompetence

 

Všechna cvičení se otevřou v novém okně prohlížeče. Zkontrolujte, zda ve vašem prohlížeči není aktivována funkce "popup-blocker".

Vivian

 

a) Poslechněte si text.


Interkulturní kompetence (.mp3)

 

Pokud byste měli potíže s porozuměním, přečtěte si text.

 

 

 

Interkulturní kompetence

Interkulturní kompetence je jedním z významných rysů sociální komunikace, který je nezbytným předpokladem pro úspěšnou interakci v multikulturním světě. Vychází z předpokladu, že základem mezinárodní komunikace je nejen znalost příslušného jazyka, ale především pochopení kulturních hodnot odlišných kultur.

 

Interkulturní kompetenci získáme studiem interkulturní komunikace. Při interkulturní komunikaci nejde jen o vysílání a přijímaní korektních, objektivních poselství, nýbrž o vytváření společných významů. A protože vedle verbálních prvků hrají v komunikaci důležitou roli také prvky neverbální a rovněž celkový kontext, stává se možnost interkulturního dorozumění značně složitá. Nelze proto automaticky očekávat, že sdělovaný obsah bude cizincem dekódován a interpretován očekávaným způsobem. Jinak řečeno: Nelze to očekávat bez znalosti konkrétních kulturních standardů, tedy bez znalosti specifického kulturního kontextu.


 

b) Zvolte správnou odpověď

 


 

Komunikace její prostředky verbální a neverbální

 

c) Komunikace její prostředky verbální a neverbální

 


 

Komunikační styly

 

d) Gramatické cvičení

 

 

e) Uveďte, ve které zemi má gesto znamenající OK uvedený význam

 


 

f) Jaký význam má mnutí rukou v uvedených zemích

(Rýznar L., Společenská diplomacie ve veřejné správě. Praha: MV ČR, 2008.)


 

g) Jak hodnotí národní kultury úsměv

 


h) Způsob formálního oslovování