I. Základy managementu

 


Všechna cvičení se otevřou v novém okně prohlížeče. Zkontrolujte, zda ve vašem prohlížeči není aktivována funkce "popup-blocker".


a) Otestujte si své znalosti o managementu Wazel 

b) Přečtěte si text:

Obchodní společnosti v České republice


Charakteristika obchodních společností v České republice

Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.

Veřejná obchodní společnost je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce. Firma musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, jež může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s .“ Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek „a spol“.

Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo víc společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).

Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce. Pokud dále není stanoveno jinak, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení tohoto zákona o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.

Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Společnost může mít nejvíce padesát společníků.

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol. nebo zkratku „a. s.“.

Podle Obchodního zákoníku ČR

 

c) Zodpovězte otázky k textu

 


d) Gramatické cvičení

 

 

e) Poslechněte si text.

Česká republika a její ekonomika (.mp3)

 

Pokud byste měli potíže s porozuměním, přečtěte si text.

 

 

Česká republika a její ekonomika

 

České historické země patřily ve středověku mezi hospodářsky nejvyspělejší části Evropy. V meziválečném období byla Československá republika jednou z deseti ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. Její nebývalý hospodářský rozkvět zastavilo čtyřicetileté období totalitní vlády komunistů.

 

Hlavním stimulem současného hospodářského rozvoje České republiky je masivní příliv zahraničních investic. V roce 2003 dosáhl jejich celkový objem 37 mld. dolarů. Nosným pilířem hospodářství je průmysl. Za tradiční česká průmyslová odvětví lze považovat strojírenství, elektrotechniku, výrobu skla, keramiky a bižuterie, dále výrobu textilu, oděvů a obuvi, pivovarnictví, sladovnictví a další odvětví potravinářské výroby.

 

V restrukturalizovaném průmyslu se přenáší těžiště z energeticky a surovinově náročného těžkého průmyslu (hutnictví, chemie a energetiky) na moderní odvětví lehkého průmyslu s vyšším stupněm finalizace a automatizace. Velké zahraniční investice přinesly nebývalý rozvoj automobilového průmyslu. Pozici největšího tvůrce HDP přebírá v České republice stále mohutnější sektor služeb, hlavně cestovní ruch. Opačný trend nabírá zemědělství, které v otevřeném tržním prostředí obtížně čelí konkurenčním tlakům.

 

Podle Česká republika – turistický průvodce. Bratislava:Vydavatelstvo Príroda s.r.o., 2006, s. 8-9.

 


f) Vyberte správnou variantu