IV. Komunikace v managementu

 


Všechna cvičení se otevřou v novém okně prohlížeče. Zkontrolujte, zda ve vašem prohlížeči není aktivována funkce "popup-blocker".

 

a) Připojte k jednotlivým větám spojení

 


 

b) Která témata jsou nevhodná pro volnou konverzaci s obchodními partnery ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Holandsku a Itálii?

 

 

 

c) Poslechněte si text.

Komunikační stylyKomunikační styly (.mp3)

 

Pokud byste měli potíže s porozuměním, přečtěte si text.

 

 

Komunikační styly

 

Různé národní kultury mají také různé komunikační styly. Češi kladou mimořádnou váhu na nepřímou, implicitní komunikaci a její silný (vysoký) komunikační kontext. Důležitou roli proto hrají také prostředky neverbální komunikace. Je to především řeč těla, výraz obličeje, projevené emoce, oční kontakt, ale také mlčení, načasování společného rozhovoru, společný nebo rozdílný sociální status či doba trvání společného vztahu.

 

Česká verbální komunikace je označována jako opatrná, jako komunikace, která nejde rychle k jádru věci a jen neochotně nazývá věci pravými jmény. Je plná náznaků, narážek, mnohoznačnosti, odkazů na širší souvislosti, vzdálené příčiny a možné následky. Češi jsou však na takovouto komunikaci hrdi a vyjadřování, které jde výlučně k věci, je stručné, přímé a jednoznačné, považují za méně sofistikované, a tedy i méně „inteligentní“.

 

Jiné národní kultury často komunikují odlišně. Například Němci hovoří přímo, okamžitě přecházejí k jádru věci, sdělí svůj cíl a argumentují. Věcnost jednání velmi oceňují a ztotožňují ho s pojmem profesionalita. Sociální vztahy mezi partnery, jejich vzájemné sympatie či antipatie nejsou pro průběh či cíl společného jednání zvlášť důležité, což ovšem pro Čechy neplatí.

 

Podle Nový, I. a Schroll-Machl, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání: česko-německá. Praha: Management Press, 2007.

 


 

d) Zařaďte správně slova do následujících vět

 

 


 

e) Poslechněte si text.


Komunikace v managementu (.mp3)

 

Pokud byste měli potíže s porozuměním, přečtěte si text.

 

 

Komunikace v managementu

 

 

Řeč mnoha českých manažerů, zejména v nižším managementu, často působí jako vyumělkovaná, přehánějící a plná anglicizmů. Bývá tomu tak zejména tehdy, mají-li se prezentovat, a tedy často i prodat, úplné triviality.

 

Takovéto vyjadřování bývá procvičováno už na univerzitách. Známka za písemnou domácí práci je často lepší, když se popisovaný obsah vyjádří komplikovaně. V anglosaských zemích je tomu jinak. Zde existují vysokoškolské kurzy, v nichž se studenti učí vyjádřit věcný obsah přehledně a srozumitelně.

 

Vyšší management, tedy tzv. topmanažeři, hovoří zpravidla jasněji a konkrétněji. Vědí totiž, jak je důležité efektivně řídit spolupracovníky, získávat zákazníky a přesvědčovat veřejnost. Jestliže některý z nich užívá nezřetelná vyjádření, chce zpravidla něco zatajit nebo nemá jasnou odpověď na obtížnou otázku.

 

 

f) Zařaďte slova správně do následujících vět

 

 

 

Řeč těla a její význam

Řeč těla významně ovlivňuje náš úspěch či neúspěch při jakémkoli společenské kontaktu, ať osobním nebo profesním. Nemluvíme pouze verbálně, tzn. slovy, ale také svým vzhledem, chováním a gesty, kterými dáváme najevo své myšlenky a postoje. Stejně tak se samozřejmě chová i náš partner v komunikaci (např. zákazník), a je tedy výhodou, pokud této řeči těla rozumíme.

 

g) Vyzkoušejte si, zda některé tyto projevy neverbální komunikace umíte číst

Podle Rýznar L., Společenská diplomacie ve veřejné správě. Praha: MV ČR, 2008.