Trvale udržitelný rozvoj

 


Poslechněte si text.           

Trvale udržitelný rozvoj (.mp3)

 

Pokud byste měli  potíže s porozuměním,  přečtěte si text.

„Trvale udržitelný rozvoj“ je obecně vzato označení pro rozvoj, v jehož rámci mají být uspokojeny potřeby současné generace, aniž by byly ohroženy potřeby generací budoucích. Obsahová náplň tohoto „ideálu“ je spojena s vědomím, že problémy životního prostředí není možné oddělit od ekonomického a sociálního vývoje a jejich řešení je třeba pojmout jako celek.

Tato nová forma myšlení vyžaduje integraci ekologických, sociálních a ekonomických zájmů. Ekonomický růst může být v tomto pojetí úspěšný jen tehdy, když koresponduje s ekologickým rámcem a zároveň umožňuje zachování stabilního sociálního systému a stabilní společnosti. Trvale udržitelný rozvoj se tak stává ideálem, který musí být nestále nově definován.

Životní prostředí a rozvoj jsou dvě strany jedné mince. Staré pravidlo spočívající v tom, že nejprve bude dosaženo ekonomického blahobytu a následně se budou opravovat jeho sociální a ekologické následky, se stalo bezpředmětným.

Představa sociální společnosti, intaktního životního prostředí a jejich propojení s hospodářskými zájmy se dají konkrétně vzato chápat jako vyjednávací proces, který je vyžadován všemi společenskými skupinami. Úspěšná realizace evropské politiky životního prostředí v podnikové rovině je především závislá na profesní kompetenci zaměstnanců. Vzdělávání zaměřené na trvale udržitelný rozvoj je obecně vzato založeno na třech základních principech. Prvním z nich je učení zaměřené na personální rozvoj, to znamená na rozvoj takových vlastností, které jedinec potřebuje k tomu, aby v budoucnu obstál. Druhý princip spočívá ve změně vzdělávacího systému, s jehož pomocí bude lépe dosaženo budoucích požadavků, ať jsou ekonomického, sociálního nebo ekologického druhu. Sem je třeba zahrnout jak formální vzdělávací instituce, tak i neformální oblasti. Třetím principem je podpora společenské přeměny, které má být dosaženo novým pojetím  osobnostního rozvoje a vzdělávacího systému. Tato tři základní východiska by - sama o sobě – nebyla žádnou novou výzvou, stanou se jí teprve společným souladem v souvislosti s novým konceptem trvale udržitelného rozvoje.

Trvale udržitelný rozvoj  představuje na jedné straně globální koncept, na druhé straně však mohou existovat jeho specifické, lokální nebo regionální formy, které jsou důležité pro uchování kulturní zvláštnosti dané oblasti.

Skutečnost, že obě strany - vzdělávání a trvale udržitelný rozvoj - se nacházejí ve vzájemném těsném propojení, je potvrzena také v dokumentu „Agenda 21“, kde je uvedeno: „Profesní vzdělávání je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro rozvoj lidských zdrojů a pro usnadnění přechodu do trvale udržitelného světa.“